Wednesday, January 9, 2008

Iba't-ibang Anyo ng Pamilihan


Kompetisyon

 • maraming produkto prodyuser ang isang produkto at nagpapaligsahan sila upang makaakit ng mamimili.
 • ang kompetisyon ay ayon sa kalidad ng produkto,estilo,materyal na ginamit, mga libreng serbisyongibinibigay tulad ng libreng pagkukumpuni,paghahatid at pagkabit o maari din naman sa presyo ng produkto.

Ganap na Kompetisyon

 • maraming mamiili at nagbibili.
 • maramig produkto ang magkakapareho.
 • walang paggalaw ng salik ng produksyon.
 • sapat na kaalaman sa kalayaan ng pamilihan.

Di-Ganap na Kompetisyon

 • kakaunti o mabibilang lamang ag nagbibili at mamimili.
 • may kokontrol sa presyo kaya mayroong hadlag sa mga negosyante na makapasok sa negosyo.

Monopolyo

 • walang kompetisyon.
 • nag-iisa ang nagbibili ng produkto at ang mga ito ay walang kauri dahilan upang madaling mabenta.

Monopsonyo

 • iisa lamang ang mamimili samantalang marami ang nagsusuplay.
 • maaarig pababain ang prsyo ng produkto o serbisyong nais bilhin.
 • naitatakda ang prsyo upang makapagbigay ng serbisyong panlipunan.
 • halimbawa nito ang pamahalaan na binibili ang serbisyo ng mga guro,pulis,sundalo at iba pa.

Monopolistikong Kompetisyon

 • pinagsamang monopolyo at ganap na kompetisyon.
 • marami ang nagbibili at namimili ng magkakaparehong produkto.
 • ang mga produktong ito ay kilala sa kanilang mga brand name tulad ng mga toothpaste,sabon,shampoo,cellphoe,kape at iba pa.

Oligopolyo

 • limitado ang kompetisyon at kung mayroon man,iyon ay sa kalidad ng produkto, mga karagdagan serbisyo at iba pa.
 • hindi nagtutunggalian sa presyo bagkus may sabwatan

Kartel

 • isang pormal na kasunduan sa pagitan ng mga bahay-kalakal na itakda ang mga presyo o dami ng produksyon.
 • ipinagbabawal ng pamahalaan
 • Chiseling- pagkakaroon ng pansariling interes na makapandaya sa mga kasapi ng industriya upang kumita